یکی از اهداف دپارتمان تخصصی کارآفرینی و آموزش های کسب و کار برگزاری و شرکت در رویدادهای این حوزه می باشد.

رویدادهای در حال برگزاری

رویدادهای گذشته